คอร์สสำหรับการโต้วาที

คอร์สสำหรับการโต้วาที

คอร์สการโต้วาทีของเราถูกออกแบบมาเพื่อสร้างและสนับสนุนความคิดเชิงวิพากษ์ การร่วมมือ การสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะเหล่านี้สำคัญมากๆ สำหรับการมีภาวะผู้นำในโลกปัจจุบัน เราเชื่อในการสร้างโอกาสการเรียนรู้สำหรับผู้นำ ซึ่งคอร์สการโต้วาทีเป็นคอร์สที่สร้างโอกาสเหล่านั้นให้แก่นักเรียน

นักเรียนจะถูกสอนให้รู้จักรากฐานของการโต้วาทีในคอร์สระดับเริ่มต้น สำหรับนักเรียนประถมจะได้เรียนรู้การพูดในที่สาธารณะ และสำหรับนักเรียนมัธยมจะได้เริ่มต้นการแข่งขันการโต้วาที และสำหรับคอร์สในระดับสูงจะได้เรียนรู้ทักษะการโต้วาที การค้นหาหัวข้อ การฝึกซ้อมการพูดในระดับแข่งขัน สำหรับคอร์สแบบการแข่งขันจะเน้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวแข่งโต้วาทีโดยเฉพาะ

สำหรับนักเรียนที่สนใจการถกเถียงเรื่องเหตุการณ์ในปัจจุบัน ทางศูนย์ก็มีคอร์สการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันจัดไว้ให้ คอร์สนี้มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความคิดเชิงวิพากษ์ การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และยังเน้นทักษะการโต้วาที นักเรียนจะได้รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างแบบแผนโครงสร้างของความคิดเห็น และเรียนรู้ที่จะรับฟังควาคิดเห็นของผู้อื่น

คอร์สการโต้วาที

คอร์สการโต้วาทีระดับเริ่มต้น

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง
อายุ 8-12 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้พื้นฐานทักษะที่จำเป็นโดยจะเน้นไปที่การพูดต่อหน้าสาธารณชน การวางโครงสร้างการนำเสนอ และการใช้เหตุผลเพื่อโน้มน้าวผู้อื่น

คอร์สการโต้วาทีระดับสูง

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง
อายุ 11-15 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
การสร้างพื้นฐานการโต้วาทีให้พร้อมกับการโต้วาทีแบบแข่งขัน

คอร์สการโต้วาทีระดับแข่งขัน

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง
อายุ 14-18 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สที่สอนเทคนิคการโต้วาทีด้วยครูที่มากประสบการณ์เพื่อช่วยสอนให้วิเคราะห์และปรับรูปแบบทั้งการใช้ท่าทาง การใช้เหตุผล และเทคนิคอื่นๆ ในระดับแข่งขัน

Current Affairs Discussion and Analysis Courses

ระดับประถม

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง
อายุ 8-12 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สนี้จะช่วยให้เด็กๆ ฝึกคิด เรียนรู้ และมีพื้นฐานในการวิเคราะห์และสร้างรูปแบบความคิดเห็น

ระดับมัธยม

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง
อายุ 11-15 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สที่เพิ่มระดับความคิดเชิงวิพากษ์ การให้ความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในทีมโดยการถกเถียงและวิเคราะห์เหตุการณ์ในปัจจุบัน

หลักการสอนของเรา

หลักการ inquiry-based learning เป็นการสอนของเราที่เน้นการค้นคว้าและเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการสร้างคุณลักษณะเฉพาะตัว เราส่งเสริมให้นักเรียนกลายเป็นผู้รักการเรียนรู้เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่สังคมได้