คอร์สสำหรับการเขียน

คอร์สสำหรับการเขียน

คอร์สการเขียนเป็นคอร์สที่ประกอบไปด้วยเวิร์กชอปในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งถูกออกแบบโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ผ่านการฝึกฝนและการวิเคราะห์ ซึ่งแบบฝึกหัดจะเป็นหัวข้อที่พวกเขาให้ความสนใจ ดังนั้นเพื่อประโยชน์และบรรลุเป้าหมายได้สูงสุด เราจึงออกแบบคอร์สของเราโดยมีส่วนประกอบดังนี้ 

  1. เด็กนักเรียนรู้สึกมีอิสระในการเลือกหัวข้อ และรูปแบบงานเขียน
  2. เด็กนักเรียนได้รับคำแนะนำจากเมนเทอร์
  3. เด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนักเขียน

เราเชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วย สร้างความมั่นใจและพัฒนาการทักษะการเขียนของนักเรียนทุกคนอย่างเต็มที่ที่สุด

ข้อมูลเบื้องต้น

คอร์สการเขียนระดับมัธยม
ระดับกลาง

คอร์สการเขียนระดับมัธยม
ระดับสูง

อายุ 11-14 ปี

3 ชม./สัปดาห์
16 สัปดาห์/ภาคเรียน

ทั้งหมด 48 ชั่วโมง

จุดประสงค์

  • รู้จักการวางแผน ร่าง ทบทวน แก้ไข ประเมิน และ เผยแพร่ผลงานต้นฉบับ
  • สามารถวิเคราะห์และอธิบายประเภท และโครงสร้างของบทความต่างๆ ได้
  • รู้จักใช้คำศัพท์เฉพาะทั้งเชิงวิชาการ หรือเชิงเทคนิคได้
  • สามารถใช้โครงสร้างไวยากรณ์เชิงซ้อนในการเขียนได้
  • เพิ่มทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารได้ดีขึ้น
  • จัดแสดงผลงานการเขียนเพื่อแสดงศักยภาพของตนเอง
  • ส่งผลงานของตัวเองในการเข้าร่วมการแข่งขันงานเขียนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือนานาชาติ

ตัวอย่างกิจกรรมการแสดงผลงาน

top view of hand writing on open calendar planner for business resolution with modern office stationery and take away coffee cup on white desk in office.mock up space of organizer table notebook

Author Event

การให้เด็กนักเรียนของเราได้มีประสบการณ์เข้าร่วมการแสดงผลงานการเขียนของตนเอง

Slam Poetry Event 1

Slam Poetry Event

การแข่งขันระดับภูมิภาคสำหรับนักเรียนในประเทศไทยและเวียดนามในการแสดงผลงาน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม

PA Writing Anthology (3)

Anthology

การรวบรวมบทประพันธ์และเรียงความจากนักเรียน