คอร์สสำหรับระดับมัธยมศึกษา

คอร์สสำหรับระดับมัธยมศึกษา

คอร์สสำหรับระดับมัธยมที่ใช้ภาษาอังกฤษ 100% เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้เด็กๆ สามารถต่อยอดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาทั้งในด้านวิชาการ ความสนใจส่วนตัว การสร้างความสัมพันธ์กับสังคม ทักษะความเป็นผู้นำ และเตรียมพร้อมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและการเติบโตในเส้นทางการศึกษาในขั้นต่อไป

เราเสนอคอร์สภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยม อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่เต็มไปด้วยความเป็นผู้นำ

คอร์สสำหรับระดับมัธยม

คอร์สภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 11-14 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

คอร์ส Life Coaching

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 11-14 ปี
ห้องเรียน
คอร์สสร้างทักษะให้เด็กๆ รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพวกเขาทั้งด้านร่างกาย ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความฉลาดทางอารมณ์

การเตรียมตัวสอบ

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 14-17 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน

คอร์สการโต้วาที

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 8-17 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สสร้างทักษะให้เด็กๆ รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพวกเขาทั้งด้านร่างกาย ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความฉลาดทางอารมณ์

Warm-toned portrait of cute boy writing in notebook while studying at home in cozy interior, copy space

คอร์สสำหรับการเขียน

48 Hours per level
อายุ 11-14 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
Give your child ownership of their writing with our writing workshop. Our course teaches our students to appreciate and apply different writing styles, and to produce the best quality written work. Get competition-ready with Writing Coach.

หลักการสอนของเรา

หลักการ inquiry-based learning เป็นการสอนของเราที่เน้นการค้นคว้าและเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการสร้างคุณลักษณะเฉพาะตัว เราส่งเสริมให้นักเรียนกลายเป็นผู้รักการเรียนรู้เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่สังคมได้