คอร์สสำหรับระดับประถมศึกษา

คอร์สสำหรับระดับประถมศึกษา

คอร์สสำหรับระดับประถมที่ใช้ภาษาอังกฤษ 100% เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยทุกคอร์สนั้นได้รับมาตรฐานการสอนภาษาอังกฤษตามหลัก US Common Core

เรามุ่งมั่นให้เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากษ์ เมนเทอร์ของเราจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะเหล่านี้ผ่านการเรียนในห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนที่จะส่งเสริมให้พวกเขากล้าแสดงความคิดเห็น เรามั่นใจว่าทักษะเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้

คอร์สสำหรับระดับประถม

คอร์สภาษาอังกฤษ

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 5-12 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางภาษาให้กับเด็ก ทั้งการฟัง อ่าน เขียน และพูด ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนจะเน้นในเรื่องความถูกต้องของการออกเสียง การอ่านและการเขียน

คอร์ส Life Coaching

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 5-12 ปี
ห้องเรียน
คอร์สสร้างทักษะให้เด็กๆ รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพวกเขาทั้งด้านร่างกาย ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความฉลาดทางอารมณ์

คอร์สการโต้วาที

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง/ระดับ
อายุ 8-12 ปี
ห้องเรียน | ออนไลน์
คอร์สสร้างทักษะให้เด็กๆ รักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพวกเขาทั้งด้านร่างกาย ทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และความฉลาดทางอารมณ์

หลักการสอนของเรา

หลักการ inquiry-based learning เป็นการสอนของเราที่เน้นการค้นคว้าและเรียนรู้ทางด้านวิชาการและการสร้างคุณลักษณะเฉพาะตัว เราส่งเสริมให้นักเรียนกลายเป็นผู้รักการเรียนรู้เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่สังคมได้