คอร์สภาษาอังกฤษ

คอร์สภาษาอังกฤษ

คลาสภาษาอังกฤษของเราเป็นการสอนทักษะภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน เขียน ฟัง และพูดสำหรับเด็กอายุ 5 - 12 ปี โดยเริ่มสอนตั้งแต่วิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตามตัวอักษร ในแต่ละระดับคอร์สจะอ้างอิงหลักสูตรตามมาตรฐาน US Common Core ซึ่งทำให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคตได้

คลาสภาษาอังกฤษของเราประกอบไปด้วยเมนเทอร์ที่มากไปด้วยประสบการณ์ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเนื้อหาการเรียนที่สนุกสนาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ รักการเรียนรู้และสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้

ข้อมูลเบื้องต้น

อายุ 5-12 ปี

3 ชม./สัปดาห์
17 สัปดาห์/ภาคเรียน

ทั้งหมด 51 ชั่วโมง

เป้าหมายของคอร์ส

  • ยกระดับภาษาอังฤษตามมาตรฐานของ US Common Core
  • สามารถเข้าใจเรื่องราวในการอ่าน
  • สามารถสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
  • สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกโครงสร้างของภาษา
  • เพิ่มทักษะการเขียนเพื่อสื่อสารได้ดีขึ้น

หนังสือและบทความ